Nadzór geotechniczny, geologiczny budowy - Obsługa geotechniczna i laboratoryjna

Oferujemy prowadzenie kompleksowego nadzoru geotechnicznego nad wykonywanymi pracami ziemnymi i fundamentowymi. Dysponujemy zapleczem sprzętowym i kadrowym, dzięki czemu jesteśmy dyspozycyjni i możemy dostosować się do harmonogramu prowadzonych na budowie prac. Prowadząc nadzór geotechniczny budowy wykorzystujemy nasze wieloletnie doświadczenie w realizacji inwestycji budowlanych oraz wiedzę w zakresie obowiązujących norm i przepisów prawnych.

Kompleksowa obsługa laboratoryjna w zakresie robót budowlanych obejmuje badanie materiałów stosowanych w budownictwie drogowym, a także badanie nawierzchni drogowych i gruntu. Nadzór geologiczny budowy, obsługa geologiczna budowy - to zadanie najlepiej powierzyć specjalistom. Tylko geolog, przeprowadzając szereg badań na działce, na której ma powstać obiekt budowlany, podpowie, jak najlepiej wykorzystać warunki gruntowe, które występują na posesji.

Czym się zajmujemy?

 • odbiory podłoża gruntowego w poziomie posadowienia fundamentów
 • odbiory podłoża i warstw nasypów budowlanych
 • odbiory podbudów posadzek
 • odbiory platform roboczych/montażowych
 • odbiory podłoża i warstw konstrukcyjnych nawierzchni utwardzonych
 • odbiory podsypki, obsypki i zasypki instalacji zewnętrznych
 • opracowywanie projektów nasypów budowlanych
 • opracowywanie projektów posadowienia żurawi wieżowych
 • opracowywanie recept laboratoryjnych dla gruntów stabilizowanych cementem oraz betonem
 • opracowywanie monitoringu wód podziemnych
 • opracowywanie projektów odwodnienia wykopów fundamentowych
 • opracowywanie planów zapewnienia jakości
 • nadzory w trakcie prowadzenia robót ziemnych
 • nadzory w trakcie prowadzenia robót związanych ze wzmocnieniem podłoża
 • nadzory w trakcie prowadzenia robót związanych z wygradzaniem wykopów

Nadzór geotechniczny i geologiczny budowy

Nadzór geologiczny i geotechniczny to czynności, które choć nie są regulowane przepisami prawa budowlanego oraz geologicznego i górniczego to wpisały się w codzienną praktykę realizacji inwestycji budowlanych. Odnoszą się one do weryfikacji warunków gruntowych na terenie prowadzonej budowy. Jest ona związana nie tylko z przeprowadzeniem analizy gruntu i innych elementów, ale także z pogłębioną oceną na podstawie badań laboratoryjnych. Pozwala ona ocenić zgodność wymagań projektowych z faktycznymi warunkami w trakcie realizacji robót budowlanych.

Pracownicy nadzoru geotechnicznego czuwają nad poprawnością przebiegu prac – tak, aby były one wykonane zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego.

Chcesz zlecić nadzór geotechniczny i geologiczny budowy? Postaw na współpracę z ekspertami z wieloletnim doświadczeniem w branży. Zgłoś się do Firmy Geologicznej Felkel & Guś Sp. z o.o. Zapewniamy pełen zakres obsługi w zakresie nadzoru geotechnicznego i geologicznego nad inwestycjami budowlanymi różnego typu tj. budownictwa kubaturowego, drogowego czy sanitarnego.

Nadzór geotechniczny i geologiczny – na czym polega?

Warunki gruntowe na terenie budowy determinują to, jak przebiegnie inwestycja budowlana. Mają znaczenie zarówno dla zastosowanych w projekcie konstrukcji i materiałów, jak i w kontekście sposobu wykonywania i prowadzenia prac. Pracownik nadzoru geotechnicznego i geologicznego dba więc o bezpieczny przebieg robót budowlanych, a także o to, aby w ich efekcie powstała bezpieczna konstrukcja, która spełni swoje zadania.

Nadzór geotechniczny i geologiczny obejmuje więc szereg zadań. Ich zakres, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, jest uzależniony od kategorii geotechnicznej powstającego obiektu budowlanego.

Prace wykonane przez pracowników nadzoru geotechnicznego i geologicznego mogą objąć zadania związane z opracowywaniem zaleceń i planów oraz nadzorem eksperckim podczas prowadzenia robót budowlanych.

Nadzór geotechniczny i geologiczny może być sprawowany w trakcie prowadzenia robót:

 • ziemnych,
 • związanych ze wzmocnieniem podłoża,
 • związanych z wygradzaniem wykopów.

Nadzór geotechniczny i geologiczny może objąć opracowanie:

 • projektu technologicznego wykonania nasypów budowlanych,
 • zaleceń posadowienia żurawi wieżowych,
 • receptur laboratoryjnych dla gruntów stabilizowanych cementem lub innym spoiwem,
 • monitoringu wód podziemnych,
 • projektu odwodnienia wykopów fundamentowych,
 • programu zapewnienia jakości.

Pracownik nadzoru geotechnicznego i geologicznego przeprowadzi sprawdzenie jakości wykonanych robót:

 • podłoża gruntowego w poziomie posadowienia fundamentów,
 • podłoża i warstw nasypów budowlanych,
 • podbudowy posadzki,
 • platform roboczych/montażowych,
 • podłoża i warstw konstrukcyjnych nawierzchni utwardzonych,
 • podsypki, obsypki i zasypki instalacji zewnętrznych.

Nadzór geotechniczny i geologiczny – jak wygląda proces?

Wstępem do sprawowania nadzoru geotechnicznego i geologicznego na budowie jest przeprowadzenie analizy projektu budowlanego wraz z badaniami geotechnicznymi, a następnie wykonania na terenie budowy i w laboratorium odpowiednich badań polowych i testów laboratoryjnych. Pozwalają one dokładnie określić:

 • rodzaj gruntu,
 • jego fizyczne i mechaniczne parametry,
 • ewentualnie, jeśli są takie potrzeby właściwości fizykochemiczne gruntu i wód gruntowych.

W trakcie prowadzenia prac geologicznych stosuje się różne metody badawcze tj. sondowanie statyczne i dynamiczne, badania dylatometryczne i presjometryczne czy badania sondą cylindryczną i krzyżakową.

Ponadto badania wykonywane w ramach nadzoru geotechnicznego i geologicznego mogą objąć oznaczenie wodoprzepuszczalności oraz zagęszczalności gruntu i kruszyw dla potrzeb oceny materiałów do wykonywania drenaży czy uszczelnień. Wymagana bywa także ocena efektów wzmocnienia podłoża gruntowego np. po wykonaniu kolumn żwirowych czy dynamicznego dogęszczenia podłoża.

Specjalista w ramach prowadzenia nadzoru geotechnicznego i geologicznego przed przystąpieniem do prac powinien szczegółowo zapoznać się z geotechnicznymi warunkami posadowienia tj. opinią geotechniczną, dokumentacją badań podłoża gruntowego czy projektem geotechnicznym. Jest to dokumentacja niezbędna do rozpoczęcia prac budowlanych.

Specjalista nadzoru geotechnicznego i geologicznego jest również obecny w kluczowych momentach wykonywania prac budowlanych, a jego opinie są istotne w trakcie odbiorów robót budowlanych przez inspektorów nadzoru budowlanego.

Dlaczego Firma Geologiczna Felkel & Guś?

Firma Geologiczna Felkel & Guś Sp. z o.o. to partner, któremu warto powierzyć nadzór geotechniczny i geologiczny budowy. Łączymy wiedzę ekspercką zespołu specjalistów w zakresie geotechniki i geologii z bogatym zapleczem sprzętowym. Zapewniamy także dyspozycyjność i elastyczne dopasowanie terminu wykonania prac do harmonogramu budowy.

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, skontaktuj się. Szczegóły ustalimy wspólnie.

Kontynuując przeglądanie strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close