INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Klauzula informacyjna dla osób kierujących zapytania poprzez formularz na stronie internetowej lub poprzez wiadomości e-mail.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Geologiczna Felkel & Guś Sp. z o.o. mająca siedzibę w Bolechówku przy ul. Malwowej 6, posługująca się numerem NIP: 9721241247, KRS nr KRS NR 0000437959. Państwa dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej lub poprzez adres e-mail (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z treści korespondencji. Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom Spółki, osobom współpracującym na podstawie umów cywilnoprawnych, a także dostawcom usług, z których korzysta Spółka (np. firmy świadczące usługi informatyczne). Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzani a także prawo przenoszenia danych osobowych. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w dowolnym momencie z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do prowadzenia korespondencji w związku z przesłanymi przez Państwa wiadomościami. W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, w tym nie będą podlegały profilowaniu. Przysługuje Państwu skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie wnioski oraz zapytania dotyczące ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres mailowy: info@fgfg.pl

  1. Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Geologiczna Felkel & Guś Sp. z o.o. mająca siedzibę w Bolechówku przy ul. Malwowej 6, posługująca się numerem NIP: 9721241247, KRS NR 0000437959. Państwa dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO; art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018., poz. 108 t.j.). Spółka może także przetwarzać Państwa dane jeżeli wyrazili Państwo zgodę na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) m.in. dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Państwa dane będą przez nas przetwarzane w czasie trwania rekrutacji. W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do czasu jej cofnięcia. Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom Spółki, osobom współpracującym na podstawie umów cywilnoprawnych, a także dostawcom usług, z których korzysta Spółka (np. firmy świadczące usługi informatyczne). Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie danych obywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie ww. zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji. W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, w tym nie będą podlegały profilowaniu. Przysługuje Państwu skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie wnioski oraz zapytania dotyczące ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres mailowy: info@fgfg.pl

  1. Klauzula informacyjna dla klientów administratora danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Geologiczna Felkel & Guś Sp. z o.o. mająca siedzibę w Bolechówku przy ul. Malwowej 6, posługująca się numerem NIP: 9721241247, KRS NR 0000437959. Państwa dane będą przetwarzane w celu:

realizacji zawartej z Państwem umowy lub podjęcia działań w celu jej zawarcia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

– wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO np. celem dochodzenia ewentualnych roszczeń przez którąkolwiek ze stron, prowadzenie działań marketingowych usług własnych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu – do upływu ustawowego okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją oraz w obowiązkowym okresie przechowywania i archiwizowania dokumentów rozliczeniowych zgodnie z przepisami o rachunkowości. W przypadku danych gromadzonych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, okres ich przetwarzania jest ograniczony do czasu, w którym możliwe jest zgłoszenie ewentualnych roszczeń.

Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom Spółki, osobom współpracującym na podstawie umów cywilnoprawnych, a także dostawcom usług, z których korzysta Spółka (np. firmy świadczące usługi informatyczne).

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

W przypadku przetwarzania przez nas danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony cel, posiadają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO.

W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy, a w kolejnym etapie do jej realizacji.

Wszelkie wnioski oraz zapytania dotyczące ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres mailowy: info@fgfg.pl

  1. Klauzula informacyjna dla podmiotów wykonujących usługi na zlecenie administratora danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Geologiczna Felkel & Guś Sp. z o.o. mająca siedzibę w Bolechówku przy ul. Malwowej 6, posługująca się numerem NIP: 9721241247, KRS NR 0000437959. Państwa dane będą przetwarzane w celu:

realizacji zawartej z Państwem umowy lub podjęcia działań w celu jej zawarcia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

– wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO np. celem dochodzenia ewentualnych roszczeń przez którąkolwiek ze stron, prowadzenie działań marketingowych usług własnych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu – do upływu ustawowego okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją oraz w obowiązkowym okresie przechowywania i archiwizowania dokumentów rozliczeniowych zgodnie z przepisami o rachunkowości. W przypadku danych gromadzonych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, okres ich przetwarzania jest ograniczony do czasu, w którym możliwe jest zgłoszenie ewentualnych roszczeń.

Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom Spółki, osobom współpracującym na podstawie umów cywilnoprawnych, a także dostawcom usług, z których korzysta Spółka (np. firmy świadczące usługi informatyczne).

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

W przypadku przetwarzania przez nas danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony cel, posiadają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO.

W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy, a w kolejnym etapie do jej realizacji.

Wszelkie wnioski oraz zapytania dotyczące ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres mailowy: info@fgfg.pl

  1. Klauzula informacyjna dla pracowników i zleceniobiorców klientów administratora danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Geologiczna Felkel & Guś Sp. z o.o. mająca siedzibę w Bolechówku przy ul. Malwowej 6, posługująca się numerem NIP: 9721241247, KRS NR 0000437959. Państwa dane będą przetwarzane w celu:

– wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO, w celu realizacji umowy zawartej z Państwa pracodawcą lub zleceniodawcą lub podjęcia działań w celu jej zawarcia, a także celem dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z w/w umową, jak również w celu prowadzenia działań marketingowych usług własnych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania w/w umowy, a po jej rozwiązaniu – do upływu ustawowego okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją oraz w obowiązkowym okresie przechowywania i archiwizowania dokumentów rozliczeniowych zgodnie z przepisami o rachunkowości. Okres przetwarzania jest ograniczony do czasu, w którym możliwe jest zgłoszenie ewentualnych roszczeń.

Jeśli kontaktujemy się z Państwem pierwszy raz oznacza to, że otrzymaliśmy Państwa dane od Państwa pracodawcy lub zleceniodawcy. Jeśli kontaktujemy się z Państwem w odpowiedzi na Państwa wiadomość, oznacz to, że Państwa dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa ( Państwa dane mogły też zostać przekazane nam wcześniej przez Państwa pracodawcę lub zleceniodawcę ).

Przetwarzamy jedynie Państwa dane zwykłe takie jak imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe.

Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom Spółki, osobom współpracującym na podstawie umów cywilnoprawnych, a także dostawcom usług, z których korzysta Spółka (np. firmy świadczące usługi informatyczne).

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Posiadają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO.

W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

Jeśli dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa informujemy, że podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy pomiędzy administratorem danych osobowych a Państwa pracodawcą lub zleceniodawcą, a w kolejnym etapie do jej realizacji.

Wszelkie wnioski oraz zapytania dotyczące ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres mailowy: info@fgfg.pl

  1. Klauzula informacyjna dla pracowników i zleceniobiorców podmiotów wykonujących usługi na zlecenie administratora danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Geologiczna Felkel & Guś Sp. z o.o. mająca siedzibę w Bolechówku przy ul. Malwowej 6, posługująca się numerem NIP: 9721241247, KRS NR 0000437959. Państwa dane będą przetwarzane w celu:

– wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO, w celu realizacji umowy zawartej z Państwa pracodawcą lub zleceniodawcą lub podjęcia działań w celu jej zawarcia, a także celem dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z w/w umową, jak również w celu prowadzenia działań marketingowych usług własnych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania w/w umowy, a po jej rozwiązaniu – do upływu ustawowego okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją oraz w obowiązkowym okresie przechowywania i archiwizowania dokumentów rozliczeniowych zgodnie z przepisami o rachunkowości. Okres przetwarzania jest ograniczony do czasu, w którym możliwe jest zgłoszenie ewentualnych roszczeń.

Jeśli kontaktujemy się z Państwem pierwszy raz oznacza to, że otrzymaliśmy Państwa dane od Państwa pracodawcy lub zleceniodawcy. Jeśli kontaktujemy się z Państwem w odpowiedzi na Państwa wiadomość, oznacz to, że Państwa dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa ( Państwa dane mogły też zostać przekazane nam wcześniej przez Państwa pracodawcę lub zleceniodawcę ).

Przetwarzamy jedynie Państwa dane zwykłe takie jak imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe.

Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom Spółki, osobom współpracującym na podstawie umów cywilnoprawnych, a także dostawcom usług, z których korzysta Spółka (np. firmy świadczące usługi informatyczne).

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Posiadają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO.

W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

Jeśli dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa informujemy, że podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy pomiędzy administratorem danych osobowych a Państwa pracodawcą lub zleceniodawcą, a w kolejnym etapie do jej realizacji.

Wszelkie wnioski oraz zapytania dotyczące ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres mailowy: info@fgfg.pl

Kontynuując przeglądanie strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close